Aangepaste normenset zal gelden voor erkende organisaties per 1 maart 2019

In de vergadering die de Commissie Normstelling eind november hield, zijn de nieuwe normen vastgesteld. Erkende organisaties ontvangen hiervan op 29 november 2018 bericht.

Doorgevoerde wijzigingen in het kort

De belangrijkste wijzigingen die de Commissie na het consultatieproces heeft doorgevoerd, hebben betrekking op het onderwerp ‘Integriteit’ en het ‘Erkenningspaspoort’.
Daarnaast zijn o.a. wijzigingen doorgevoerd op het gebied van belangenverstrengeling, one-tier board en de AVG.
Als laatste heeft de Commissie enkele aanscherpingen van normen doorgevoerd.

Wat verandert er in de Normen Erkenningsregeling?

Integriteit:
De brede maatschappelijke discussie rondom (seksueel) grensoverschrijdend gedrag en machtsmisbruik bereikte in februari de sector. Toen kwamen een aantal zaken rondom grensoverschrijdend gedrag bij internationale hulporganisaties naar buiten. Dergelijk gedrag druist in tegen alles waar goede doelen voor staan. De sector neemt verantwoordelijkheid en wil het uiterste doen om grensoverschrijdend gedrag en machtsmisbruik te voorkomen.

De nieuwe normen rondom het thema ‘Integriteit’ beogen integer handelen te bevorderen door enerzijds te zorgen dat organisaties hun integriteitssysteem op orde hebben en anderzijds het open gesprek over integriteitsdilemma’s te stimuleren.
In 2019 krijgen erkende organisatie de tijd om hun organisatie zodanig in te richten dat wordt voldaan aan de nieuwe normen met betrekking tot integriteit. Hiervoor is een breed ondersteuningspalet beschikbaar (zie het door de sector ontwikkelde online magazine over integriteit met inspirerende interviews en alle beschikbare tools en informatie). In 2020 neemt het CBF de integriteitsnormen mee in de jaarlijkse check en reflectie. Waar nodig zullen er per organisatie aanvullende afspraken worden gemaakt.

Erkenningspaspoort:
Het CBF-Erkenningspaspoort biedt transparantie in één oogopslag; begrijpelijk en relevant. Hiermee wordt van elk Erkend Goed Doel op een eenduidige, neutrale en begrijpelijke wijze de belangrijkste kengetallen getoond (zowel kwalitatief als kwantitatief). De wijziging in de RJ650 en een duidelijke focus van bestedingen naar doelrealisatie hebben geleid tot de keuze van dit format.

Zo zijn de inkomsten tegenwoordig ingedeeld naar herkomst en worden de uitgaven inzichtelijk gemaakt aan de hand van drie categorieën: doelbesteding, kosten beheer & administratie en wervingskosten. De kosten eigen fondsenwerving komen als zodanig niet meer terug.

Overige wijzigingen: Er zijn wijzigingen doorgevoerd inzake o.a. belangenverstrengeling, de one-tier board, de AVG.

Verduidelijking en aanscherping enkele normen: Enkele normen zijn duidelijker verwoord en aangescherpt.

 

Overzicht van wijzigingen per artikel in de normen per 1-3-2019

 

  1. Middelen

2.2.1. Formulering aangepast conform RJ 650

2.2.2. (alleen categorie D) Bespreekpunt norm kosten eigen fondsenwerving geschrapt (zie toelichting bij 3. hieronder)

2.2.2. / 2.2.3. Aanpassing tekst i.v.m. invoering AVG

2.2.3. / 2.2.4. Formulering aangepast conform RJ 650

  1. Activiteiten

3.3 (alleen categorie D) Nieuwe bepaling over percentage doelbesteding. De 25% norm kosten eigen fondsenwerving als bespreekpunt (2.2.2.) komt te vervallen. Hiervoor in de plaats komt een bespreekpunt over doelbesteding in de normen in combinatie met het CBF-Erkenningspaspoort. De vervangende norm die nu wordt geïntroduceerd, heeft betrekking op de doelbesteding t.o.v. totale kosten. Het publiek wil immers vooral graag weten welk deel van iedere euro aan het maatschappelijk doel wordt besteed. Er wordt hierbij uitgegaan van een driejaars gemiddelde.

De nieuwe voorgestelde norm (als bespreekpunt) normeert de verhouding doelbesteding, wervingskosten en kosten beheer & administratie en is daarmee veel breder. Beide normen zijn dus onvergelijkbaar.

Het nieuwe bespreekpunt geeft naast het percentage doelbesteding bovendien nog twee handvatten met behulp waarvan kan worden beoordeeld of de verhouding tussen de bestedingen aan de doelstellingen, wervingskosten en kosten beheer en administratie redelijk en uitlegbaar is.

3.4 / 3.5 (alleen categorie B, C, D) Aanpassing tekst / nieuwe tekst i.v.m. invoering AVG. Voor categorie B is norm 3.4.1. een harde norm geworden (was bespreekpunt) conform de AVG.

  1. Governance

5.1.1. (alleen categorie C en D) Aanscherping bepaling belangenverstrengeling

5.2.2. (alleen categorie B) toevoeging bepaling scheiden functies besturen en toezicht.

5.2.1. / 5.3.1. Herstel bepaling bezoldigingsbeleid (de weggevallen term ‘toezichthouder’ is weer toegevoegd).

5.3.2. (alleen categorie C en D) Aanpassing aan nieuwe versie ‘Regeling Beloning Directeuren van Goede Doelen’

  1. Integriteit

Nieuw hoofdstuk in de normen.

De nieuwe normen rondom het thema ‘Integriteit’ (zie hoofdstuk 6 van de normen) beogen integer handelen te bevorderen door enerzijds te zorgen dat organisaties hun integriteitssysteem op orde hebben en anderzijds het open gesprek over integriteitsdilemma’s te stimuleren.
In 2019 krijgt u als erkende organisatie de tijd om uw organisatie zodanig in te richten dat wordt voldaan aan de nieuwe normen met betrekking tot integriteit. Hiervoor is een breed ondersteuningspalet van derden beschikbaar (zie het online magazine met tools en informatie). In 2020 neemt het CBF de integriteitsnormen mee in de jaarlijkse check en reflectie. Waar nodig zullen er per organisatie aanvullende afspraken worden gemaakt.

  1. Verantwoording

7.1.3. Toevoeging bepaling over integriteit in jaarverslag; hiervoor geldt de uitzondering op handhaving zoals voor hoofdstuk 6

7.2.1. Toevoeging termijn publicatie jaarverslag i.v.m. wettelijke- en ANBI eisen, en aanpassingen in formuleringen i.v.m. RJ650

7.2.1. (alleen categorie A) toevoeging statuten

7.2.2. Verduidelijking norm

7.2.3. Verplichting publicatie CBF-Erkenningspaspoort.
Eén van de belangrijke aanpassingen in de normen betreft de invoering van een zogenoemd ‘CBF-Erkenningspaspoort’.

Het CBF-Erkenningspaspoort biedt transparantie in één oogopslag; begrijpelijk en relevant. Hiermee wordt van elk Erkend Goed Doel op een eenduidige, neutrale en begrijpelijke wijze de belangrijkste kengetallen getoond (zowel kwalitatief als kwantitatief). De wijziging in de RJ650 en een duidelijke focus van bestedingen naar doelrealisatie hebben geleid tot de keuze van dit format.

Een van de aanleidingen voor het CBF-Erkenningspaspoort is de wijziging in de RJ650 waarbij een herschikking van kengetallen die verantwoord dienen te worden, heeft plaatsgevonden. Zo zijn de inkomsten tegenwoordig ingedeeld naar herkomst en worden de uitgaven inzichtelijk gemaakt aan de hand van drie categorieën: doelbesteding, kosten beheer & administratie en wervingskosten. De kosten eigen fondsenwerving komen als zodanig niet meer terug.
Het Erkenningspaspoort bevat de financiële kengetallen die aansluiten bij de gewijzigde RJ650 aangevuld met informatie over de missie, doelstelling en activiteiten. Het biedt op een eenduidige en neutrale wijze overzicht en inzicht in diverse aspecten van de organisatie. Het paspoort wordt door het CBF gevuld met informatie uit het jaarverslag en aanvullende kwalitatieve informatie die door de erkende organisatie zelf bij het CBF is aangeleverd tijdens de Jaarlijkse Check & Reflectie. De organisatie krijgt in december 2018 de gelegenheid een feitelijke check te doen op het ingevulde paspoort. Publicatie van het paspoort vindt plaats op de website van de organisatie zelf, de website van het CBF en via goededoelen.nl.

De in het CBF-Erkenningspaspoort gehanteerde kengetallen zijn kwalitatief getest bij donateurs.

Toevoegingen in bijsluiter

In de bijsluiter bij de normen is het volgende toegevoegd:

– Een bepaling over de one-tier structuur

– Een bepaling over ‘beschrijving en werkelijkheid’ en een bepaling over ‘inzicht geven’