Bekostiging Commissie Normstelling en evaluatie stelsel in 2019

Alle erkende organisaties hebben onlangs een factuur ontvangen voor een bijdrage in de kosten van de Commissie Normstelling.
Een aantal organisaties heeft contact met ons opgenomen omdat voor hen niet duidelijk was waarom zij deze factuur ontvingen.
De kosten die de Commissie Normstelling maakt, zijn gering en hangen met name samen met de inzet van een betaalde secretaris voor een beperkt aantal uren per maand. De leden van de Commissie Normstelling ontvangen voor het werk dat zij doen overigens geen vergoeding.

Gezien de diverse ontvangen reacties zullen de bij het Erkenningsstelsel betrokken partijen (Goede Doelen Nederland, NLFL, CBF en de Commissie Normstelling) de huidige werkwijze evalueren en de lijn bepalen voor 2019. We zullen de wijze van bekostiging en facturatie voor de Commissie Normstelling in dat kader herzien.

Hieronder een nadere toelichting op de huidige werkwijze.
Deze toelichting is ook aan alle erkende organisaties gestuurd voorafgaand aan de facturatie.

Toezicht en normstelling gescheiden
Eén van de wensen vanuit de sector voor de modernisering van het toezicht op goede doelen was het scheiden van normstelling en toezicht. Voorheen was het zo, dat het CBF de normen van het toenmalige Keurmerk vaststelde én daar zelf ook op toetste. Uit donateursonderzoek dat eind 2015 werd gehouden, bleek dat donateurs het meeste vertrouwen hebben in normstelling die onafhankelijk van de sector plaatsvindt. In de nieuwe situatie worden de normen waarop het CBF toetst door een aparte commissie onafhankelijk vastgesteld.

Commissie Normstelling
Sinds januari 2017 is de ‘Commissie Normstelling’ van start gegaan. Deze Commissie is verantwoordelijk voor het periodiek bij- en vaststellen van de normen van de Erkenning. De Commissie Normstelling is onafhankelijk van zowel sector als toezichthouder en bestaat uit zeven leden: twee leden op voordracht van de brancheverenigingen voor goede doelen, twee leden die het publiek en de donateurs vertegenwoordigen, en twee experts plus een voorzitter. De commissie wordt ondersteund door een secretaris.

Bewaking doelstellingen Erkenningsregeling en goede werking stelsel
De doelstelling voor de Erkenningsregeling is tweeledig: het bevorderen van het publieksvertrouwen in goede doelen en het bevorderen van de doelrealisatie door en de kwaliteit van goededoelenorganisaties.

Deze doelen worden door samenwerking tussen de Commissie Normstelling, de toezichthouder en de brancheverenigingen voor goede doelen nagestreefd. De samenwerking vindt plaats binnen de Stuurgroep Erkenningsregeling, waarin de voorzitters van deze partijen periodiek overleggen. De Stuurgroep monitort de doelstellingen en de werking van het nieuwe toezichtstelsel.

Het Convenant dat de leden van de Stuurgroep met elkaar gesloten hebben en het Reglement van de Commissie Normstelling kunt u op deze website vinden.

Kosten Commissie Normstelling
De kosten die gemoeid zijn met de werkzaamheden van de Commissie Normstelling zijn voor de eerste drie jaar op gemiddeld € 35.000 per jaar begroot.

Tariefstelling erkende organisaties
Binnen de Stuurgroep Erkenningsregeling is overeengekomen dat de kosten voor de Commissie Normstelling worden omgeslagen over de erkende organisaties en organisaties die een aanvraag voor erkenning doen. Dit betekent voor organisaties een kleine opslag bovenop de kosten die het CBF hen voor de erkenning in rekening brengt. Kleinere organisaties betalen minder dan grotere goede doelen. De tarieven voor deze kosten worden jaarlijks vastgesteld.

De tarieven voor de onafhankelijke normstelling zijn aldus vastgesteld:

Toetsingscategorie Schaalindeling totale baten Tarief normstelling per jaar
A € 0 < € 100.000 € 20
B € 100.000 < € 500.000 € 40
C € 500.000 < € 2.000.000 € 80
D € 2.000.000 of hoger € 160

 

De tarieven worden voor de categorieën C en D met ingang van 1 januari 2017 in rekening gebracht en voor de categorieën A en B met ingang van 1 januari 2018. De Stuurgroep heeft het CBF gevraagd de facturatie uit te voeren.