Archive

Consultatie voorstel dat in oktober/november 2022 voorligt

Via deze consultatie wordt iedereen geïnformeerd over de voorgenomen aanpassingen in de normen, en wordt de mogelijkheid geboden om hierop te reageren. De reacties worden – indien door de Commissie opportuun geacht – in de uiteindelijke versies van de normen verwerkt.

Toelichting aanpassingen die in juni 2022 voorlagen

Deze consultatie is inmiddels afgerond. De aanpassingsvoorstellen betroffen ten eerste een tekstuele redactie van de A, B, C en D categorie normen, waarbij op één uitzondering na geen materiele wijzigingen hebben plaatsgevonden. Ten tweede heeft de Commissie Normstelling een nieuwe categorie normen geïntroduceerd, speciaal afgestemd op het

Consultatie aanpassingen die zomer 2020 voorlagen

De aanpassingsvoorstellen betreffen enerzijds aanpassingen in de 'Regeling Beloning Directeuren van Goede Doelen' (toevoegen component vermogensbeheer), anderzijds een aantal onderwerpen waaronder het schrappen van bepalingen inzake de AVG, het schrappen van het bespreekpunt inzake de Richtlijn Financieel Beheer, het toevoegen van een bespreekpunt inzake de