Consultatie aanpassingen die zomer 2020 voorlagen

De aanpassingsvoorstellen betreffen enerzijds aanpassingen in de ‘Regeling Beloning Directeuren van Goede Doelen’ (toevoegen component vermogensbeheer), anderzijds een aantal onderwerpen waaronder het schrappen van bepalingen inzake de AVG, het schrappen van het bespreekpunt inzake de Richtlijn Financieel Beheer, het toevoegen van een bespreekpunt inzake de liquiditeitsprognose, enkele redactionele aanpassingen en het toevoegen van toelichtingen bij een aantal begrippen in de normen.

 

 

Gegevens consultatie

Publicatiedatum
16-06-2020
Einddatum consultatie
17-07-2020
Status
Actief
Type consultatie
Reguliere aanpassing

 

 

Toelichting aanpassingen die zomer 2020 voorlagen

In het hieronder te downloaden consultatiebericht treft u aan:

 1. een aantal aanpassingsvoorstellen
 2. drie bijlagen

Deze consultatie is inmiddels afgerond.

De aanpassingsvoorstellen betroffen enerzijds aanpassingen in de ‘Regeling Beloning Directeuren van Goede Doelen’ (toevoegen component vermogensbeheer), anderzijds een aantal onderwerpen waaronder het schrappen van bepalingen inzake de AVG, het schrappen van het bespreekpunt inzake de Richtlijn Financieel Beheer, het toevoegen van een bespreekpunt inzake de liquiditeitsprognose, enkele redactionele aanpassingen en het toevoegen van toelichtingen bij een aantal begrippen in de normen.

In dit document staan deze voorstellen per onderwerp beschreven, en worden ze nader toegelicht.

Dit is de actuele versie van de normen, die geldt per 10 november 2021.

 

Consultatieperiode

De consultatieperiode duurde van 17 juni tot en met 17 juli 2020. In deze periode kon u ofwel via deze website (zie hieronder)  ofwel via het e-mail adres secretaris@commissienormstelling.nl uw reactie op de aanpassingsvoorstellen indienen.

Zomer 2020 heeft de Commissie Normstelling alle ingekomen reacties zorgvuldig gewogen, en vervolgens besluiten genomen over wat wel en wat niet wordt doorgevoerd.
De aangepaste normen zijn op 10 november 2020 gepubliceerd, en zullen voor de erkende organisaties gelden per 10 februari 2020.

 

Doel van de consultatie

Via deze consultatie werd iedereen geïnformeerd over de voorgenomen aanpassingen in de normen, en werd de mogelijkheid geboden om hierop te reageren. De reacties zijn – indien door de Commissie opportuun worden geacht – in de uiteindelijke versie van de normen verwerkt.

 

Documenten die bij de consultatie werden gehanteerd

– Voorstel aanpassingen in normen Erkenningsregeling consultatie juni 2020

– Aangepaste Regeling Beloningen Directeuren van Goede Doelen en toelichting

– Normen Erkenningsregeling integraal versie 03-06-2020 met wijzigingen gearceerd

 

 

Documenten

Consultatiedocument normen Erkenningsregeling 17 juni 2020
Bijlage a Regeling beloning directeuren voorstel versie 17 juni 2020
Bijlage a.1. Toelichting wijzigingen Regeling beloning directeuren voorstel versie juni 2020
Bijlage b. Normen Erkenningsregeling consultatieversie juni 2020

 

 

Reageer op deze consultatie  

14 Reacties

  Naam
  Suzanne Kooij
  Plaats
  Datum
  om 11:13

  Geachte mevrouw Goerdayai,

  Hartelijk dank voor uw reactie op de consultatie normen Erkenningsregeling, die plaatsvond afgelopen zomer.
  De wijziging die werd voorgesteld met betrekking tot een liquiditeitsprognose betreft een bespreekpunt omdat het een zogeheten niet-vetgedrukte norm is. Dit wil zeggen dat de normsteller het van belang vindt dat een erkende organisatie hier aandacht aan besteedt, maar er wordt geen verplichting opgelegd. Uw aanbeveling komt wat dat betreft precies overeen met wat al de bedoeling was.
  Een dergelijke norm kan wel onderwerp van gesprek zijn tussen een erkende organisatie en de toezichthouder. Een organisatie kan dan uitleggen waarom afgeweken wordt van de norm.
  Wij hebben het bespreekpunt echter wel iets ruimer geformuleerd in de definitieve nieuwe versie van de normen. Daarin wordt dit nu als volgt geformuleerd:
  “De organisatie heeft een vorm van financieel beheer waarbij de relatie tussen toekomstige inkomsten en uitgaven aan de orde komt. Een mogelijke vorm is een liquiditeitsprognose”.
  Wij hopen u zo voldoende te hebben geïnformeerd. De aangepaste normen worden vandaag, 10 november 2020, bekendgemaakt.

  Met vriendelijke groet,
  H. Gortemaker
  Voorzitter Commissie Normstelling


   


  Naam
  Suzanne Kooij
  Plaats
  Datum
  om 11:12

  Geachte heer, mevrouw,

  Hartelijk dank dat u de moeite heeft genomen, uw instemming te betuigen op de voorgestelde aanpassingen in de normen van de Erkenningsregeling, die afgelopen zomer ter consultatie voorlagen.
  De aangepaste normen worden vandaag, 10 november 2020, bekendgemaakt. Hierin is ten opzichte van de consultatieversie nog een enkele wijziging doorgevoerd.

  Met vriendelijke groet,
  H. Gortemaker
  Voorzitter Commissie Normstelling


   


  Naam
  Suzanne Kooij
  Plaats
  Datum
  om 11:12

  Geachte heer van Beem,

  Hartelijk dank dat u de moeite heeft genomen, uw instemming te betuigen op de voorgestelde aanpassingen in de normen van de Erkenningsregeling, die afgelopen zomer ter consultatie voorlagen.
  De aangepaste normen worden vandaag, 10 november 2020, bekendgemaakt. Hierin is ten opzichte van de consultatieversie nog een enkele wijziging doorgevoerd.

  Met vriendelijke groet,
  H. Gortemaker
  Voorzitter Commissie Normstelling


   


  Naam
  Suzanne Kooij
  Plaats
  Datum
  om 11:11

  Geachte C. Baatenburg de Jong,

  Hartelijk dank voor uw reactie op de consultatie normen Erkenningsregeling, die plaatsvond afgelopen zomer. Hierbij de reactie van de Adviescommissie Beloningsregeling op uw inbreng:
  Goededoelenorganisaties met een vermogen waarvan de (rente- en beleggings)opbrengsten worden ingezet voor het realiseren van de doelstelling, hebben de plicht zorgvuldig om te gaan met dit vermogen. Directeuren van deze organisaties moeten in staat zijn de continuïteit van dit vermogen veilig te stellen, te beheren en verder te ontwikkelen om te kunnen blijven bijdragen aan de missie van de organisatie. Op korte en lange termijn.
  De commissie is niet over één nacht ijs gegaan en is na onderzoek, interviews en zorgvuldige overwegingen tot de slotsom gekomen dat vermogensbeheer een dusdanige impact op organisatorische en bestuurlijke complexiteit heeft, dat het van invloed is op de rol, de taken en daarmee de zwaarte van de directiefunctie. Die complexiteit en impact gaan over de ontwikkeling, de organisatie en het beheer van vermogen. Inclusief transparantie, compliance en verantwoording daaromtrent.

  Wij hopen u zo voldoende te hebben geïnformeerd. De aangepaste normen worden vandaag, 10 november 2020, bekendgemaakt.
  Met vriendelijke groet,
  H. Gortemaker
  Voorzitter Commissie Normstelling


   


  Naam
  Suzanne Kooij
  Plaats
  Datum
  om 10:58

  Geachte heer, mevrouw,
  Hartelijk dank dat u de moeite heeft genomen, uw instemming te betuigen op de voorgestelde aanpassingen in de normen van de Erkenningsregeling, die afgelopen zomer ter consultatie voorlagen.
  De aangepaste normen worden op 10 november 2020 bekendgemaakt. Hierin is ten opzichte van de consultatieversie nog een enkele wijziging doorgevoerd.
  Met vriendelijke groet,
  H. Gortemaker
  Voorzitter Commissie Normstelling


   


  Naam
  Suzanne Kooij
  Plaats
  Datum
  om 10:58

  Geachte heer, mevrouw,
  Hartelijk dank dat u de moeite heeft genomen, uw instemming te betuigen op de voorgestelde aanpassingen in de normen van de Erkenningsregeling, die afgelopen zomer ter consultatie voorlagen.
  De aangepaste normen worden op 10 november 2020 bekendgemaakt. Hierin is ten opzichte van de consultatieversie nog een enkele wijziging doorgevoerd.
  Met vriendelijke groet,
  H. Gortemaker
  Voorzitter Commissie Normstelling


   


  Naam
  Suzanne Kooij
  Plaats
  Datum
  om 10:57

  Geachte heer Peschier,
  Hartelijk dank voor uw reactie op de consultatie normen Erkenningsregeling, die plaatsvond afgelopen zomer.
  De wijziging die werd voorgesteld met betrekking tot een liquiditeitsprognose betreft een bespreekpunt omdat het een zogeheten niet-vetgedrukte norm is. Dit wil zeggen dat de normsteller het van belang vindt dat een erkende organisatie hier aandacht aan besteedt, maar er wordt geen verplichting opgelegd. Uw aanbeveling komt wat dat betreft precies overeen met wat al de bedoeling was.
  Een dergelijke norm kan wel onderwerp van gesprek zijn tussen een erkende organisatie en de toezichthouder. Een organisatie kan dan uitleggen waarom afgeweken wordt van de norm.
  Wij hebben het bespreekpunt echter wel iets ruimer geformuleerd in de definitieve nieuwe versie van de normen. Daarin wordt dit nu als volgt geformuleerd:
  “De organisatie heeft een vorm van financieel beheer waarbij de relatie tussen toekomstige inkomsten en uitgaven aan de orde komt. Een mogelijke vorm is een liquiditeitsprognose”.
  Wij hopen u zo voldoende te hebben geïnformeerd. De aangepaste normen worden op 10 november 2020 bekendgemaakt.
  Met vriendelijke groet,
  H. Gortemaker
  Voorzitter Commissie Normstelling


   


  Naam
  Stichting JDRF Nederland, Shakila Goerdayal
  Plaats
  Amersfoort
  Datum
  om 10:25

  Namens Stichting JDRF Nederland kunnen wij ons vinden in de meeste voorgestelde wijzigingen. De voorgestelde liquiditeitsprognose zouden wij niet tot een verplichting maken, maar zouden wij willen zien als een aanbeveling.


   


  Naam
  Stichting Wol
  Plaats
  Limmen
  Datum
  om 12:27

  Wij hebben de stukken doorgenomen, en hebben geen commentaar erop.


   


  Naam
  Johan van Beem
  Plaats
  Amsterdam
  Datum
  om 17:07

  Namens het Prins Bernhard Cultuurfonds laat ik u weten dat wij alle aanpassingsvoorstellen van harte ondersteunen. Wij zijn als hybride fonds verheugd dat de regeling directiebeloning is aangepast en rekening wordt gehouden met het vermogensbeheer bij de bepaling van de zwaarte van de functie. Mvg, Johan van Beem, adjunct-directeur


   


  Naam
  ReumaNederland (C. Baatenburg de Jong
  Plaats
  Amsterdam
  Datum
  om 10:52

  Geachte commissie en geachte leden van de commissie,

  Allereerst dank voor het opnieuw beoordelen en daar waar nodig voorstellen doen voor herijking van de normstelling met betrekking tot de erkenningsregeling. Alle genoemde wijzigingen zijn wat ons betreft akkoord. Waarbij wij echter de kanttekening maken dat de prominente plaats van het vermogensbeheer in de BSD score naar ons idee te prominent is. Vele stichtingen die over vermogen mogen beschikken hebben het beheer daarvan belegd bij professionele vermogensbeheerders. Het opnemen van vermogensbeheer als onderdeel van de BSD score is daarmee ons inziens te groot.


   


  Naam
  Hersenstichting
  Plaats
  Den%20Haag
  Datum
  om 13:33

  Beste commissie,

  Het merendeeel van de wijzigingen zijn goed doordacht en passen ook in de context van andere wetgeving (AVG).
  Eén onderdeel uit de voorgestelde wijzigingen sluit ons inziens niet aan bij een deel van de organisaties en dit betreft de liquiditeitsprognose. In ons geval kijken wij jaarlijks naar onze verplichtingen op korte en lange termijn en bekijken we of hier dekking voor is. Deze dekking bestaat uit terstond beschikbare liquide middelen, dus niet beleggingen. Wij maken geen liquiditeitsprognose, tenzij er op enige moment in de toekomst reden zou zijn dit wel te doen.
  Onze aanbeveling is op te nemen in de normen dat een liquiditeitsbegroting wordt aangeraden, maar niet verplicht wordt gesteld.


   


  Naam
  Make-A-Wish Nederland
  Plaats
  Hilversum
  Datum
  om 14:08

  Ik ga akkoord met alle wijzigingen.


   


  Naam
  Running Blind
  Plaats
  Linschoten
  Datum
  om 10:48

  Namens stichting Running Blind: voor ons (categorie A) zien de wijzigingen er logisch uit en wij hebben geen bezwaar of commentaar.


   


Reageer op deze consultatie

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.