Gesloten consultatie voorstel aanpassingen in normen zomer 2018

De huidige consultatie van de normen vindt plaats van juli tot begin september 2018. Hieronder informatie over deze consultatieronde.

 

 

Gegevens consultatie

Publicatiedatum
17-07-2018
Einddatum consultatie
04-09-2018
Status
Gesloten
Type consultatie
Introductie normenset voor donatieplatforms

 

 

Toelichting aanpassingen die zomer 2018 voorlagen:

In het hieronder te downloaden consultatiedocument treft u aan:

  1. een aantal aanpassingsvoorstellen en
  2. een verzoek om reactie op voorlopige aanpassingsvoorstellen.

De aanpassingsvoorstellen betroffen enerzijds het maatschappelijk urgente onderwerp ‘integriteit’. anderzijds een aantal diverse onderwerpen, waaronder de AVG, belangenverstrengeling en de one-tier board.

In dit document staan deze voorstellen per onderwerp beschreven, en worden ze nader toegelicht.

Op de consultatie zijn diverse reacties binnengekomen, die inmiddels in een nieuwe versie van de normen zijn verwerkt.

In de versie van de normen die als apart document hierbij is gevoegd, zijn de uiteindelijk doorgevoerde wijzigingen geel gearceerd weergegeven.

Consultatieperiode

De consultatieperiode duurde van 18 juli tot en met 4 september 2018. In deze periode kon u ofwel via deze website (zie hieronder)  ofwel via het e-mail adres secretaris@commissienormstelling.nl uw reactie op de aanpassingsvoorstellen indienen.

In de periode september – november 2018 heeft de Commissie Normstelling alle ingekomen reacties zorgvuldig gewogen, vervolgens besluiten genomen over wat wel en wat niet wordt doorgevoerd.
De aangepaste normen zijn op 29 november 2018 gepubliceerd, en zullen voor de erkende organisaties gelden per 1 maart 2019.

 

Aanpassingen in normen voor de 4 categorieën grootte organisaties waarop aanpassingen van toepassing zijn

Voor elk van de categorieën (A, B, C of D) goede doelen geldt dat er een eigen set normen is.

Doel van de consultatie

Via deze consultatie werd iedereen geïnformeerd over de voorgenomen aanpassingen in de normen, en werd de mogelijkheid geboden om hierop te reageren. De reacties worden – indien door de Commissie opportuun worden geacht – in de uiteindelijke versie van de normen verwerkt.

 

 

 

Documenten

Voorstel aanpassingen in normen Erkenningsregeling consultatie zomer 2018
Normen Erkenningsregeling integraal versie 28112018 met wijzigingen gearceerd