De sector werkt samen om grensoverschrijdend gedrag te voorkomen

Een aantal voorvallen van grensoverschrijdend gedrag bij goede doelen in 2018 heeft geleid tot een Algemeen Overleg in de Tweede Kamer en een gezamenlijke aanpak om dit soort voorvallen zoveel mogelijk te voorkomen. Het Algemeen Overleg Noodhulp is een overleg tussen partijen die betrokken zijn bij de uitvoering van ontwikkelingssamenwerking en noodhulp.

 

Op uitnodiging van het ministerie van Buitenlandse Zaken wordt gesproken met vertegenwoordigers uit de sector zoals brancheorganisaties Partos en Goede Doelen Nederland en de Samenwerkende Hulporganisaties, Dutch Relief Alliance, directeuren van noodhulporganisaties en toezichthouder CBF. Deze partijen hebben een gezamenlijke aanpak ter bestrijding en voorkoming van grensoverschrijdend gedrag opgesteld. De aanpak bestaat uit verschillende maatregelen die elk van de partijen binnen zijn eigen werkveld verder uitwerkt en toepast. Door goed met elkaar in gesprek te blijven wordt geborgd dat de maatregelen op elkaar aansluiten en dat niet iedereen onafhankelijk van elkaar het wiel uitvindt.

 

Minister Kaag van Buitenlandse Zaken heeft op 26 april een brief geschreven waarin zij de voortgang van de samenwerking en de belangrijkste maatregelen benoemt.

 

Het CBF gaat onder meer aan de slag met het aanscherpen van de toetsingsprocedure en het vormgeven van een meldingsplicht. Bij het aanscherpen van de toetsingsprocedure moet ook gedacht worden aan het kritisch kijken naar de normen in het licht van het voorkómen en signaleren van grensoverschrijdend gedrag. De Commissie Normstelling bekijkt momenteel of de normen van de Erkenningsregeling dienen te worden aangescherpt. In juli gaat daartoe een voorstel in consultatie.

 

Inmiddels is het CBF bezig een nulmeting onder de erkende organisaties uit te voeren. Hierbij wordt een onderscheid gemaakt tussen preventie, signaleren, handhaven en verantwoorden. Deze nulmeting heeft als doel om sectorbreed in beeld te krijgen of de beleidsbasis op orde is en welke extra stappen nog gezet moeten worden ter voorkoming van nieuwe gevallen van grensoverschrijdend gedrag.

 

8 mei 2018, bron: website CBF