Taken Commissie Normstelling

In het Reglement van de Commissie Normstelling zijn de volgende taken vastgelegd:

1. De Commissie stelt de normen vast op basis waarvan goededoelenorganisaties voor Erkenning door het CBF in aanmerking komen.

De Commissie draagt zorg voor een actuele, toetsbare en sectorbreed gedragen set van normen. Hieraan geeft zij invulling door:

  • Het periodiek (laten) evalueren van de werking van de actuele set normen en het (laten) ontwikkelen en opstellen van een nieuwe normen inspelend op maatschappelijke ontwikkelingen.
  • Het borgen van de toetsbaarheid van de normen en financierbaarheid van het toezicht daarop door advies in te winnen bij de toezichthouder over de uitwerking van de normen in de toetsingen en de tarieven in de praktijk.
  • Voorgestelde wijzigingen en aanpassingen van de normen ter consultatie voor te leggen aan de stakeholders in brede zin (waaronder de brancheorganisaties, het CBF, het Ministerie van Veiligheid en Justitie, de Belastingdienst). De input uit de consultatieronde en de uitvoerbaarheidstoets door de toezichthouder wordt door de Commissie zorgvuldig gewogen en al dan niet doorgevoerd door de commissie.

 

2. Bij de vaststelling van normen zoekt de Commissie aansluiting bij de regels zoals gehanteerd in branchecodes / richtlijnen en streeft zij naar ontdubbeling met / aansluiting bij andere regelsystemen