Voortgang Gezamenlijk Actieplan Integriteit

He Gezamenlijk Actieplan Integriteit is in het voorjaar van 2018 opgesteld door diverse hulp- en ontwikkelingsorganisaties, Partos, Goede Doelen Nederland en Toezichthouder CBF naar aanleiding van de berichten over (seksueel) grensoverschrijdend gedrag en machtsmisbruik bij noodhulp- en ontwikkelingsorganisaties.

Woensdag 21 november is de Kamer middels een brief op de hoogte gesteld van de voortgang van het Gezamenlijk Actieplan Integriteit. Het Gezamenlijk Actieplan Integriteit kent vier actielijnen:
1) Integriteitssystemen verbeteren
2) Preventieve maatregelen treffen
3) Veilig melden en adequaat handelen
4) Transparant verantwoorden

De komende tijd staat in het teken van het afronden en het uitdragen van de resultaten, zodat deze door de sector breed geadopteerd en in gebruik worden genomen. Eén van die resultaten is het opnemen van een apart hoofdstuk over integriteit in de normen van de Erkenningsregeling. Verschillende opbrengsten en leerervaringen uit het Gezamenlijk Actieplan Integriteit zijn ook gebundeld in het online magazine Integriteit.

Meldingsplicht
Het CBF voert met ingang van 1 maart 2019 een meldingsplicht in voor Erkende organisaties. Deze meldingsplicht betreft, naast het melden van mogelijke afwijkingen op de normen, ook het tussentijds melden van vermoedens van ernstige misstanden als gevolg van niet integer handelen. Het melden hiervan stelt het CBF in staat om toe te zien op de plicht van Erkende organisaties om transparant te zijn bij eventuele misstanden zodat schade van het publieksvertrouwen zoveel mogelijk wordt voorkomen. Daarnaast kan het CBF in dit soort gevallen de ontwikkeling en toepassing van het integriteitsysteem binnen organisaties stimuleren en borgen. Hierbij worden uiteraard de in 2018 door de Commissie Normstelling vastgestelde integriteitsnormen als uitgangspunt genomen.