Werkgroep

Werkgroep

De Commissie Normstelling wordt ondersteund door een werkgroep ten behoeve van de inhoudelijke voorbereiding van het periodiek evalueren, bijstellen en vaststellen van de normen. In deze werkgroep hebben in elk geval personen uit de kring van de goede doelen organisaties en van Goede Doelen Nederland zitting alsmede één of meer medewerkers van de toezichthouder CBF. Naar behoefte kunnen daaraan personen uit de kring van andere stakeholders en onafhankelijke deskundigen worden toegevoegd. De werkgroep doet inhoudelijke voorstellen, en borgt de inbreng van de sector en van de andere stakeholders. De werkgroep wordt ten minste 1 x per jaar of zo vaak als wenselijk door de Commissie geconsulteerd.

 

De werkgroep heeft als taak om gezamenlijk met de secretaris de periodieke evaluatie van de normen inhoudelijk voor te bereiden, zodat de leden van de Commissie hierover een gefundeerd standpunt kunnen innemen.
De Commissie kan ook tussentijds aan de werkgroep vragen, bepaalde ontwikkelingen of issues die in het kader van de normenset van belang zijn te onderzoeken.

 

Op dit moment hebben de volgende personen zitting in de werkgroep:

Sabine Mulder is momenteel secretaris van de Commissie Normstelling en vanuit die hoedanigheid lid van de werkgroep. Zij stuurt de werkgroep aan. Sabine heeft in 2018 en 2019 als (interim) jurist een aantal uur per week projecten gedaan ten behoeve van Goede Doelen Nederland. Daarvoor was zij 25 jaar (arbeidsrecht)advocaat in voornamelijk Rotterdam.

Gerjob Lootens (Impact & Innovatie bij CBF, Toezichthouder op goeddoen) heeft een bedrijfskundige achtergrond en werkte vijf jaar in de goede doelen sector toen hij in 2016 bij het CBF ging werken. Als (senior-)auditor werkte hij van begin af aan mee aan de CBF‑Erkenningsregeling. Verantwoordelijk voor de CBF-sectorreflectie schreef hij o.a. de publicaties ‘Couleur Locale’,  ‘Een vuist voor impact’ en ‘Reflectie op integriteit’. Zijn specialisme is maatschappelijke impact en impactmanagement.

Leonie Pels Rijcken is sinds 2013 als bestuurssecretaris werkzaam bij de Vereniging Rembrandt en sinds 2021 eveneens in de functie van adjunct-directeur. Voorheen was zij gedurende vijf jaar arbeidsrechtadvocaat in Amsterdam en gedurende ruim zes jaar werkzaam bij een juridische organisatie die zich bezighield met het innen van vorderingen op politieke risicolanden. Zij komt uit de kring van goede doelen organisaties.

Sara Vermeltfoort is hoofd beleid en verenigingszaken bij Goede Doelen Nederland, de brancheorganisatie van erkende goede doelen. Daarvoor heeft zij bij een aantal verenigingen gewerkt, o.a. als regiomanager bij VNO-NCW Brabant Zeeland en als hoofd sociaal beleid bij Koninklijke VHG. De laatste jaren heeft zij als kwartiermaker en programmaleider een landelijke eventorganisatie op het gebied van zingeving opgezet: iederal.nl. Zij heeft een juridische achtergrond.

Kirsten Giethoorn-Kas is initiator van Friendship Foundation, een Particulier Initiatief, dat sinds 2005 mensen met een beperking in Sri Lanka in hun kracht zet. Kirsten is daarnaast bestuurslid bij Partin, brancheorganisatie voor kleine goede doelen in ontwikkelingssamenwerking.
Kirsten vindt het belangrijk dat kleine goede doelen kwaliteitswerk leveren. Binnen de werkgroep van de Commissie Normstelling brengt zij haar praktische expertise in en de stem voor de kleine goede doelen.

Vacature