Aangepaste normen Erkenningsregeling

De Commissie Normstelling heeft een aantal aanpassingen doorgevoerd in de normen van de Erkenningsregeling. Deze aanpassingen zijn, na een zorgvuldige consultatie van de sector, 10 november doorgevoerd en gelden per 10 februari 2021. De belangrijkste wijzigingen hebben betrekking op de Regeling Beloning Directeuren van goededoelenorganisaties, de Richtlijn Financieel Beheer en de liquiditeitsprognose. De aanpassing van de Beloningsregeling geldt met terugwerkende kracht per 1 januari 2020.

Reacties op consultatie

In de zomer van 2020 heeft de Commissie Normstelling de aanpassingen ter consultatie voorgelegd aan de sector. Over het algemeen is door de sector met instemming gereageerd op de voorgestelde wijzigingen. Alle ingekomen reacties zijn in het najaar zorgvuldig gewogen en zijn er besluiten genomen over wat wel en wat niet wordt doorgevoerd:

  • Naar aanleiding van de reacties op het nieuwe bespreekpunt over de liquiditeitsprognose is een tekstuele wijziging doorgevoerd.

  • Er zijn diverse reacties gekomen op de aanpassingen van de Beloningsregeling, met name op de factor vermogensbeheer.

 

Indexering maximum normen directiesalaris per 1 januari 2020

De regeling Beloning Directeuren van goededoelenorganisaties is WNT-compliant. Dat betekent dat de absolute maxima in de beloningsregeling (voor het totale jaarinkomen en voor de totale bezoldiging voor functiegroep J) niet hoger zijn dan op basis van de WNT is toegestaan. De bedragen in de WNT worden ieder jaar per 1 januari geïndexeerd.

Dat betekent dat ook de absolute maxima in de beloningsregeling met een gelijke index geldt voor de bedragen in de WNT worden verhoogd. De Commissie Normstelling heeft dan ook ingestemd met een indexering van deze absolute maxima per 1 januari 2021. Het betreft een indexering van 4% van het maximum voor functiegroep J en van het maximum bedrag voor het jaarinkomen, belaste vergoedingen/bijtellingen, werkgeversbijdrage pensioen en overige beloningen op termijn samen.