FAQ

Veelgestelde vragen

Hierbij een aantal FAQ’s of veelgestelde vragen. Zit het antwoord op uw vraag er niet bij? Stuur een mailtje aan secretaris@commissienormstelling.nl.

De doelstelling van de Erkenningsregeling is tweeledig: (i) het bevorderen van het publieksvertrouwen in goede doelen en (ii) het bevorderen van de kwaliteit van goededoelenorganisaties en donatieplatforms.

De wens om normstelling en toezicht van elkaar te scheiden kwam vanuit de sector. Tot 2015 was het zo, dat het CBF de normen van het toenmalige Keurmerk vaststelde én daar zelf ook op toetste. Dit werd door de sector beschouwd als een onwenselijke situatie waarbij ‘de slager zijn eigen vlees keurde’ en er niet snel genoeg verbeteringen in de normen konden worden doorgevoerd.
Uit donateursonderzoek bleek dat bovendien donateurs het meeste vertrouwen hebben in normstelling die onafhankelijk van de sector plaatsvindt. Vandaar de onafhankelijke, neutrale positie van de huidige Commissie binnen de Erkenningsregeling.

De laatste versies kun u hier downloaden als PDF. De meeste normen zijn ook in het Engels te downloaden.

Bij de samenstelling van de Commissie Normstelling wordt zoveel mogelijk gedaan aan het represnteren van alle relevante belangen en expertise (‘public oversight’). De commissie bestaat uit minimaal vijf en maximaal zeven leden uit de kring van het gevers-, sector- en donateursbelang inclusief een aantal experts.
Deze samenstelling is in principe als volgt gespecificeerd: één voorzitter, twee leden uit de kring van de brancheorganisatie Goede Doelen Nederland, twee leden die het publiek/de donateurs vertegenwoordigen en twee experts. De namen van de leden van de Commissie kunt u hier vinden.

De Commissie stelt de normen vast op basis waarvan de goede doelen voor Erkenning door het CBF in aanmerking komen, en draagt zorg voor een actuele, toetsbare en sectorbreed gedragen set van normen.

In het Reglement van de Commissie Normstelling zijn de volgende taken vastgelegd:

1. De Commissie stelt de normen vast op basis waarvan goededoelenorganisaties voor Erkenning door het CBF in aanmerking komen. De Commissie draagt zorg voor een actuele, toetsbare en sectorbreed gedragen set van normen.

Hieraan geeft zij invulling door:

- Het periodiek (laten) evalueren van de werking van de actuele set normen en het (laten) ontwikkelen en opstellen van een nieuwe normen inspelend op maatschappelijke ontwikkelingen.

- Het borgen van de toetsbaarheid van de normen en financierbaarheid van het toezicht daarop door advies in te winnen bij de toezichthouder over de uitwerking van de normen in de toetsingen en de tarieven in de praktijk.

- Voorgestelde wijzigingen en aanpassingen van de normen ter consultatie voor te leggen aan de stakeholders in brede zin (waaronder de brancheorganisaties, het CBF, het Ministerie van Veiligheid en Justitie, de Belastingdienst). De input uit de consultatieronde en de uitvoerbaarheidstoets door de toezichthouder wordt door de Commissie zorgvuldig gewogen en al dan niet doorgevoerd door de commissie. 

2. Bij de vaststelling van normen zoekt de Commissie aansluiting bij de regels zoals gehanteerd in branchecodes / richtlijnen en streeft zij naar ontdubbeling met / aansluiting bij andere regelsystemen.

De initiatiefnemers van de Erkenningsregeling - Goede Doelen Nederland, Nederland Filantropieland en CBF - hebben samen met de Commissie Normstelling een Stuurgroep gevormd om de gang van zaken rond de Erkenningsregeling in goede banen te leiden. In januari 2017 is tussen deze partijen een Convenant gesloten. Op grond van dit Convenant worden de doelstellingen van de Erkenningsregeling gemonitord. De wijze van samenwerken, de rolverdeling tussen partijen en hun respectievelijke verantwoordelijkheden en taken zijn in dit Convenant vastgelegd. In dit Convenant wordt de onafhankelijkheid van de Commissie Normstelling geborgd.

In principe wordt een tweejaarlijkse cyclus gehanteerd, tenzij de actualiteit om snellere aanpassing van de normen vraagt. Dan geldt een verkorte procedure.

De volgende stappen worden gezet in de cyclus van aanpassing:

- Evalueren functioneren huidige norm en signaleren en inventariseren van ontwikkelingen die tot aanpassing van de normen kunnen leiden

- Verzamelde input wordt gewogen en omgezet in eerste concept aanpassing norm

- Uitvoerbaarheidstoets door toezichthouder inclusief berekening tariefwijzigingen

- Verwerken effectrapportage toezichthouder in concept nieuwe norm

- Organiseren van brede en open publieke consultatieronde (waaronder het Ministerie van Veiligheid & Justitie en Belastingdienst) gedurende één maand rond de voorgestelde aanpassingen en wijzigingen en aanvullingen in de set normen

- Doorvoeren input uit consultatieronde in concept nieuwe norm

- Bespreking nieuwe norm in relatie tot door toezichthouder voorgestelde tarieven

- Vaststellen en publiek maken norm door Commissie Normstelling

- Toezichthouder past toetsingsprotocollen aan op basis van nieuwe norm

- Commissie communiceert over nieuwe norm aan sector en maatschappij

- Input verzamelen inzake werking nieuwe norm

- Sector werkt met nieuwe norm

In de hieronder te downloaden infographic wordt de werkwijze van de commissie op een vereenvoudigde wijze weergegeven.

Via de speciale consultatiepagina op de website kunt u uw commentaar op de normen leveren. De Commissie Normstelling weegt alle input die via de consultatie binnen komt en neemt vervolgens besluiten over het al dan niet doorvoeren ervan.

Nee, de Commissie is onafhankelijk. Die onafhankelijkheid is gewaarborgd in een Convenant.  

De Commissie heeft een werkgroep ten behoeve van de inhoudelijke voorbereiding van haar werk. Hierin zitten – teneinde de inbreng van de sector te borgen - personen uit de kring van goededoelenorganisaties en van Goede Doelen Nederland en ook één of meer medewerkers van het CBF. Naar behoefte worden daaraan personen uit de kring van andere stakeholders en onafhankelijke deskundigen toegevoegd. Bekijk de samenstelling van de werkgroep.

Binnen de Stuurgroep Erkenningsregeling (vanaf 1 december 2023 is de naam gewijzigd in Raad voor de Erkenningsregeling) is overeengekomen dat de kosten voor de Commissie Normstelling worden omgeslagen over de erkende organisaties en organisaties die een aanvraag voor erkenning doen. Dit betekent voor deze organisaties een kleine opslag bovenop de kosten die toezichthouder CBF voor de erkenning in rekening brengt. Kleinere organisaties betalen minder dan grotere goede doelen. De tarieven voor deze kosten worden jaarlijks vastgesteld.

De bijdrage die een Erkende organisatie per jaar (2024) betaalt aan de Commissie Normstelling is als volgt:

A (incl. A tot 50k) organisaties: € 20

B organisaties: € 30

C organisaties: € 120

D organisaties: € 230

De bijdrage voor de Commissie Normstelling wordt in rekening gebracht via de facturering van de bijdrage aan het CBF.