Jaarverslag Commissie Normstelling Erkenning goede doelen 2023

Hierbij bieden wij u het jaarverslag 2023 aan van onze Commissie Normstelling Erkenning Goede Doelen. Onze commissie maakt onderdeel uit van het stelsel voor de erkenning van goede doelen en donatieplatforms. In dat stelsel participeren naast de Commissie ook de toezichthouder (het CBF-Toezicht op goeddoen) en de brancheorganisatie (Goede Doelen Nederland). Gedrieën geven zij uitvoering aan de Erkenningsregeling Goede Doelen, waarbij het stellen van de normen en het toezicht houden op de naleving gescheiden is. De onafhankelijke positie van onze commissie binnen het stelsel is van groot belang om het vertrouwen van de samenleving in de filantropische sector te bevorderen.

Het jaar 2023 kenmerkte zich – en dit zal zich voortzetten in 2024 – door het aanpassen van de zogenaamde categorie-indeling. Bij de introductie van de Erkenningsregeling zijn organisaties in categorieën ingedeeld, gerangschikt naar omvang van baten. Deze indeling bepaalt welke normen van toepassing zijn. In de nieuwe categorie-indeling wordt ook gekeken naar andere karakteristieken van organisaties zoals balanstotaal en aantal FTE. De commissie beoogt hiermee beter op de omvang en complexiteit van organisaties passende normensets te ontwikkelen.

In dit jaarverslag wordt de taak, werkwijze en organisatie van de commissie beschreven en worden de activiteiten verricht in 2023 en de toekomstplannen voor 2024 toegelicht.

Jan Jaap de Graeff

Voorzitter Commissie Normstelling Erkenning Goede Doelen

Jaarverslag Commissie Normstelling Erkenning goede doelen 2023