Aanpassing normen ten gevolge van wijziging categorie-indeling en actualisatie, en aanpassing Beloningsregeling directeuren van goede doelenorganisaties

De Commissie Normstelling stelt u in de gelegenheid om te reageren op een aantal aanpassingsvoorstellen in de normen en de Beloningsregeling . De einddatum van deze consultaties is 17-07-2024.

De aanpassingsvoorstellen zijn het gevolg van de evaluatie van de Erkenningsregeling die in 2021 heeft plaatsgevonden. Uit deze evaluatie bleek onder andere dat de begrenzing tussen  de categorieën – gebaseerd op (enkel) baten - tekortkomingen vertoont en daardoor beperkt draagvlak heeft. Het CBF heeft vervolgens onderzocht hoe een beter passende indeling kon worden ontworpen waarbij ook naar medebepalende factoren als aantal medewerkers en balanstotaal is gekeken. Dit heeft geleid tot een verschuiving van de grenzen om tot betere “typologieën” te komen: groepen organisaties in een bepaalde categorie hebben nu min of meer vergelijkbare kenmerken en zijn daarmee homogener, waardoor zij beter kunnen voldoen aan voor die categorie passende normen.

De wijziging van de categorie-indeling betekent voor een groot aantal organisaties dat zij in aan andere categorie vallen dan voorheen. Daarom is opnieuw gekeken welke normen passend zijn. Het resultaat daarvan ligt nu ter consultatie voor. Van de gelegenheid is tevens gebruik gemaakt om op enkele andere punten de normen te actualiseren.

In augustus en september weegt de commissie alle ingekomen reacties zorgvuldig en neemt zij een besluit of reacties aanleiding geven tot aanpassingen. Het is de bedoeling de aangepaste normen op 1 oktober 2024 te publiceren, en te laten gelden met ingang van 1 januari 2025.

U kunt reageren op deze consultaties door een mail te sturen aan consultatie@commissienormstelling.nl. Alle reacties worden op de website van de commissie gepubliceerd tenzij daar bezwaar tegen bestaat. Mocht dat laatste het geval zijn, dan graag vermelding daarvan tegelijkertijd met uw reactie.