Consultaties

Consultaties

De Commissie Normstelling organiseert periodiek een brede en open consultatieronde rond de voorgestelde wijzigingen en aanvullingen in de set normen. Deze periodieke consultatierondes worden o.a. gevoed vanuit de sector: alle relevante brancheorganisaties, andere organisaties zoals de toezichthouder, de loterijen, banken, consumentenorganisaties of subsidieverstrekkers en het publiek kunnen input leveren.

Via consultaties wordt iedereen geïnformeerd over de voorgenomen aanpassingen in de normen, en wordt de mogelijkheid geboden om hierop te reageren. De reacties worden – indien door de Commissie opportuun geacht – in de uiteindelijke versies van de normen verwerkt.

De consultatieperiode heeft een begin- en einddatum. In die periode kunt u via het e-mail adres secretaris@commissienormstelling.nl uw reactie op de consultatie indienen.

Actuele consultaties

Aanpassing normen ten gevolge van wijziging categorie-indeling en actualisatie

Consultatieperiode: 17 juni 2024 – 17 juli 2024.

Toelichting aanpassingen die in juni/juli 2024 voorliggen

De aanpassingsvoorstellen zijn het gevolg van de evaluatie van de Erkenningsregeling die in 2021 heeft plaatsgevonden. Uit deze evaluatie bleek onder andere dat de begrenzing tussen  de categorieën – gebaseerd op (enkel) baten - tekortkomingen vertoont en daardoor beperkt draagvlak heeft. Het CBF heeft vervolgens onderzocht hoe een beter passende indeling kon worden ontworpen waarbij ook naar medebepalende factoren als aantal medewerkers en balanstotaal is gekeken. Dit heeft geleid tot een verschuiving van de grenzen om tot betere “typologieën” te komen: groepen organisaties in een bepaalde categorie hebben nu min of meer vergelijkbare kenmerken en zijn daarmee homogener, waardoor zij beter kunnen voldoen aan voor die categorie passende normen.

De wijziging van de categorie-indeling betekent voor een groot aantal organisaties dat zij in aan andere categorie vallen. Daarom is opnieuw gekeken welke normen passend zijn. Het resultaat daarvan ligt nu ter consultatie voor. Van de gelegenheid is tevens gebruik gemaakt om op enkele andere punten de normen te actualiseren.

Consultatieperiode

De consultatieperiode duurt van 17 juni tot en met 17 juli 2024. In deze periode kunt u via het e-mail adres consultatie@commissienormstelling.nl uw reactie op de aanpassingsvoorstellen indienen. Alle reacties worden op de website van de commissie gepubliceerd tenzij daar bezwaar tegen bestaat. Mocht dat laatste het geval zijn, dan graag vermelding daarvan tegelijkertijd met uw reactie.

In augustus en september weegt de commissie alle ingekomen reacties zorgvuldig en neemt zij een besluit of reacties aanleiding geven tot aanpassingen. Het is de bedoeling de aangepaste normen op 1 oktober 2024 te publiceren, en te laten gelden met ingang van 1 januari 2025.

Doel van de consultatie

Via deze consultatie wordt iedereen geïnformeerd over de voorgenomen aanpassingen in de normen en wordt de mogelijkheid geboden om hierop te reageren. De reacties worden –waar de Commissie daar aanleiding toe ziet – in de definitieve versie van de Erkenningsregeling  verwerkt.

Documenten

Voorstellen aanpassingen in normen Erkenningsregeling consultatie juni/juli 2024:


Aanpassing Regeling beloning directeuren van goededoelenorganisaties (“Beloningsregeling”)

Consultatieperiode: 17 juni 2024 – 17 juli 2024.

Toelichting aanpassingen die in juni/juli 2024 voorliggen

De Regeling beloning directeuren van goededoelenorganisaties (“Beloningsregeling”) is voor de laatste keer aangepast in 2020. Reden voor de Adviescommissie Beloningsregeling Directeuren om de regeling te evalueren en de commissie te adviseren de noodzakelijk geachte aanpassingen aan te brengen. De commissie heeft het advies van de Adviescommissie overgenomen hetgeen heeft geresulteerd in de nu voorliggende Beloningsregeling. De meeste aanpassingen komen voort uit ervaringen van het CBF bij het toetsen van de naleving van de regeling en hebben tot doel de regeling te verduidelijken en beter (met name eenduidiger) toepasbaar te maken.

Consultatieperiode

De consultatieperiode duurt van 17 juni tot en met 17 juli 2024. In deze periode kunt u via het e-mail adres consultatie@commissienormstelling.nl uw reactie op de aanpassingsvoorstellen indienen. Alle reacties worden op de website van de commissie gepubliceerd tenzij daar bezwaar tegen bestaat. Mocht dat laatste het geval zijn, dan graag vermelding daarvan tegelijkertijd met uw reactie.

In augustus en september weegt de commissie alle ingekomen reacties zorgvuldig en neemt zij een besluit of reacties aanleiding geven tot aanpassingen. Het is de bedoeling de aangepaste Beloningsregeling op 1 oktober 2024 te publiceren, en te laten gelden met ingang van 1 januari 2025.

Doel van de consultatie

Via deze consultatie wordt iedereen geïnformeerd over de voorgenomen aanpassingen in de Beloningsregeling en wordt de mogelijkheid geboden om hierop te reageren. De reacties worden – waar de Commissie daar aanleiding toe ziet – in de definitieve versie van de Beloningsregeling verwerkt.

Documenten

Voorstellen aanpassingen Beloningsregeling directeuren goededoelenorganisaties juni/juli 2024:


Gesloten consultaties

Introductie normenset voor donatieplatforms

Consultatieperiode: 28 oktober 2022 - 28 november 2022.

Goeddoen (filantropie) is volop in ontwikkeling en daarbij ontstaan nieuwe manieren van goeddoen. Daarom is in de toekomstvisie voor de Erkenningsregeling sprake van een verbreding van de scope van de Erkenningsregeling. Juist een brede toegankelijkheid voor initiatieven in het goeddoen en een groot aantal organisaties dat zichzelf onder toezicht stelt, maakt de zelfregulering van de Erkenningsregeling sterk. Naast de ‘klassieke’ goede doelen is daarom onderzocht of ook andere doelgroepen een plaats kunnen krijgen in de zelfregulering. Donatieplatforms zijn de eerste van die doelgroepen.

Met donatieplatform wordt in dit verband bedoeld een zelfstandige organisatie die een donatieplatform exploiteert. Het gaat dus niet om goededoelenorganisaties die onder de eigen vlag een donatieplatvorm faciliteren.

De Stuurgroep Erkenningsregeling heeft de Commissie Normstelling verzocht om te onderzoeken of een normenset voor donatieplatforms kan worden ontwikkeld. De Commissie Normstelling is daarin geslaagd. Daarbij is advies ingewonnen van twee experts uit het werkveld. Ook is een viertal donatieplatforms als klankbord betrokken.


Voorstel aanpassingen in normen Erkenningsregeling per 1 januari 2019

Verzoek om reactie inzake aanpassingsvoorstellen norm kosten eigen fondsenwerving / doelbesteding / Erkenningspaspoort (norm alleen categorie D, maar Erkenningspaspoort alle categorieën)

Consultatieperiode: 17 juli 2018 - 4 september 2018.

De aanpassingsvoorstellen betroffen enerzijds het maatschappelijk urgente onderwerp ‘integriteit’. anderzijds een aantal diverse onderwerpen, waaronder de AVG, belangenverstrengeling en de one-tier board.