Consultaties

Consultaties

De Commissie Normstelling organiseert periodiek een brede en open consultatieronde rond de voorgestelde wijzigingen en aanvullingen in de set normen. Deze periodieke consultatierondes worden o.a. gevoed vanuit de sector: alle relevante brancheorganisaties, andere organisaties zoals de toezichthouder, de loterijen, banken, consumentenorganisaties of subsidieverstrekkers en het publiek kunnen input leveren.

Via consultaties wordt iedereen geïnformeerd over de voorgenomen aanpassingen in de normen, en wordt de mogelijkheid geboden om hierop te reageren. De reacties worden – indien door de Commissie opportuun geacht – in de uiteindelijke versies van de normen verwerkt.

De consultatieperiode heeft een begin- en einddatum. In die periode kunt u via het e-mail adres secretaris@commissienormstelling.nl uw reactie op de consultatie indienen.

Actuele consultaties

Er zijn geen lopende consultaties.


Gesloten consultaties

Introductie normenset voor donatieplatforms

Consultatieperiode: 28 oktober 2022 - 28 november 2022.

Goeddoen (filantropie) is volop in ontwikkeling en daarbij ontstaan nieuwe manieren van goeddoen. Daarom is in de toekomstvisie voor de Erkenningsregeling sprake van een verbreding van de scope van de Erkenningsregeling. Juist een brede toegankelijkheid voor initiatieven in het goeddoen en een groot aantal organisaties dat zichzelf onder toezicht stelt, maakt de zelfregulering van de Erkenningsregeling sterk. Naast de ‘klassieke’ goede doelen is daarom onderzocht of ook andere doelgroepen een plaats kunnen krijgen in de zelfregulering. Donatieplatforms zijn de eerste van die doelgroepen.

Met donatieplatform wordt in dit verband bedoeld een zelfstandige organisatie die een donatieplatform exploiteert. Het gaat dus niet om goededoelenorganisaties die onder de eigen vlag een donatieplatvorm faciliteren.

De Stuurgroep Erkenningsregeling heeft de Commissie Normstelling verzocht om te onderzoeken of een normenset voor donatieplatforms kan worden ontwikkeld. De Commissie Normstelling is daarin geslaagd. Daarbij is advies ingewonnen van twee experts uit het werkveld. Ook is een viertal donatieplatforms als klankbord betrokken.


Voorstel aanpassingen in normen Erkenningsregeling per 1 januari 2019

Verzoek om reactie inzake aanpassingsvoorstellen norm kosten eigen fondsenwerving / doelbesteding / Erkenningspaspoort (norm alleen categorie D, maar Erkenningspaspoort alle categorieën)

Consultatieperiode: 17 juli 2018 - 4 september 2018.

De aanpassingsvoorstellen betroffen enerzijds het maatschappelijk urgente onderwerp ‘integriteit’. anderzijds een aantal diverse onderwerpen, waaronder de AVG, belangenverstrengeling en de one-tier board.