Werkgroep

Werkgroep

De Commissie Normstelling wordt ondersteund door een werkgroep ten behoeve van de inhoudelijke voorbereiding van het periodiek evalueren, bijstellen en vaststellen van de normen. In deze werkgroep hebben in elk geval personen uit de kring van de goede doelen organisaties en van Goede Doelen Nederland zitting alsmede één of meer medewerkers van de toezichthouder CBF. Naar behoefte kunnen daaraan personen uit de kring van andere stakeholders en onafhankelijke deskundigen worden toegevoegd. De werkgroep doet inhoudelijke voorstellen, en borgt de inbreng van de sector en van de andere stakeholders.

De werkgroep heeft als taak om gezamenlijk met de secretaris de periodieke evaluatie van de normen inhoudelijk voor te bereiden, zodat de leden van de Commissie hierover een gefundeerd standpunt kunnen innemen.
De Commissie kan ook tussentijds aan de werkgroep vragen, bepaalde ontwikkelingen of issues die in het kader van de normenset van belang zijn te onderzoeken.

 Op dit moment hebben de volgende personen zitting in de werkgroep:

Portret van: Sabine Mulder

Sabine Mulder

Sabine Mulder is secretaris van de Commissie Normstelling en vanuit die hoedanigheid lid van de werkgroep. Zij stuurt de werkgroep aan. Hiervoor was zij 25 jaar (arbeidsrecht)advocaat in voornamelijk Rotterdam.

Portret van: Gerjob Lootens

Gerjob Lootens

Gerjob Lootens is verantwoordelijk voor Impact & Innovatie bij CBF, Toezichthouder op goeddoen. Hij heeft een bedrijfskundige achtergrond en werkte vijf jaar in de goede doelen sector toen hij in 2016 bij het CBF ging werken. Als (senior-)auditor werkte hij van begin af aan mee aan de CBF‑Erkenningsregeling. Verantwoordelijk voor de CBF-sectorreflectie schreef hij o.a. de publicaties ‘Couleur Locale’,  ‘Een vuist voor impact’ en ‘Reflectie op integriteit’. Zijn specialisme is maatschappelijke impact en impactmanagement.

Portret van: Yvette Kleekamp

Yvette Kleekamp

Yvette Kleekamp werkt als Adviseur Public Affairs bij Goede Doelen Nederland. Zij studeerde Nederlands Recht aan de Universiteit van Amsterdam. Daarna werkte zij in de non-profit sector op het gebied van cultuur, dierenbescherming en duurzaamheid. Ook volgde zij een mediationopleiding, gericht op het verbinden van belangen en het zoeken naar breed gedragen oplossingen voor complexe maatschappelijke vraagstukken. Dit zet zij ook graag in tijdens haar vrijwilligerswerk als buurtbemiddelaar.

Portret van: Kirsten Giethoorn-Kas

Kirsten Giethoorn-Kas

Kirsten Giethoorn-Kas is initiator van Friendship Foundation, een Particulier Initiatief, dat sinds 2005 mensen met een beperking in Sri Lanka in hun kracht zet. Kirsten is daarnaast bestuurslid bij Partin, brancheorganisatie voor kleine goede doelen in ontwikkelingssamenwerking.
Kirsten vindt het belangrijk dat kleine goede doelen kwaliteitswerk leveren. Binnen de werkgroep van de Commissie Normstelling brengt zij haar praktische expertise in en de stem voor de kleine goede doelen.

Portret van: Hanneke Siegert

Hanneke Siegert

Hanneke Siegert is werkzaam als directiesecretaris bij het Prinses Beatrix Spierfonds. Daarvoor was zij werkzaam in de advocatuur. Onder andere negen jaar als adjunct-secretaris in de commerciële, internationale advocatuur en acht jaar als bestuurssecretaris bij de koepelorganisatie voor de advocatuur in Nederland. Hanneke komt uit de kring van goede doelen organisaties.

Portret van: Albert Goutbeek

Albert Goutbeek

Albert Goutbeek is neerlandicus en is als secretaris Raad van Toezicht verbonden aan de Universiteit van Amsterdam, waar hij eerder werkzaam was op het gebied van alumnirelaties en fondsenwerving. Binnen de goededoelensector is hij de afgelopen jaren als bestuurslid en lid ledenraad actief geweest voor Goede Doelen Nederland, het voormalige Nederland Filantropieland en de Samenwerkende Brancheorganisaties Filantropie. Zo was hij onder meer betrokken bij de totstandkoming van de Erkenningsregeling voor goede doelen.

Portret van: Annerieke Vonk

Annerieke Vonk

Annerieke Vonk is initiatiefnemer en directeur/bestuurder van Stichting Vier het Leven, een landelijke vrijwilligersorganisatie die culturele activiteiten organiseert voor ouderen waarbij alles is geregeld om zorgeloos te genieten. Daarnaast is Annerieke bestuurslid bij Stichting Waterheuvel en voorzitter van Waterheuvel Foundation. De Waterheuvel is een gemeenschap van mensen met een psychiatrische achtergrond die dagelijks samenkomt in een clubhuis aan de Sarphatistraat te Amsterdam. Gezamenlijk houden de clubhuisleden en -stafleden het clubhuis draaiende.